Smluvní podmínky a ceník


Smluvní podmínky

Toto jsou smluvní podmínky pro dětské rekreační pobyty (dále jen "pobyt") na Dětském letním táboře  (dále jen "tábor").

Součástí smluvních podmínek je také Ceník, Táborový řád a Režim dne (viz níže).

Smluvní strany

 • Lukáš Carboch, Hřebenka 890, Nový Bor 473 01, IČ: 72671360, (dále jen "provozovatel").
 • Zákonným zástupcem přihlašovaného dítěte (dále jen "objednatel").

Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem vzniká na základě potvrzení přijetí elektronické přihlášky provozovatelem (dále jen "Objednávka").
 • Smluvní vztah je upraven těmito Smluvními podmínkami a neupravené skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem.
 • Pro přihlášení dítěte k pobytu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.v-klidu.cz.
 • Platbu za tábor objednatel provede převodem na bankovní účet provozovatele 2058450011/3030, do zprávy pro příjemce napište celé jméno účastníka tábora. Specifický symbol Vám bude odeslán k další komunikaci, pro přihlášení účastníka tábora. Symbol dále budete používat při platbě záloh. Tábor můžete uhradit postupnými splátkami.
 • V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.
 • Provozovatel má právo na zaplacení ceny tábora, nebo její části, k datu uvedeného na přihlášce nebo v ceníku. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy.

Rozsah a cena služeb

 • Cenou pobytu se rozumí cena smluvní, stanovená ceníkem provozovatele (viz níže)
 • Plná cena pobytu a záloha dle ceníku na www.v-klidu.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
 • Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce.
 • Z účasti na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.
 • Cena pobytu nezahrnuje úrazové pojištění dítěte.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo ve zvláště odůvodnitelných případech nebo v rámci časově omezené akce poskytnout slevu na cenu za pobyt.

Změny služeb

 • Provozovatel je oprávněn změnit termín konání tábora, pokud nastanou okolnosti, které mu brání uskutečnit pobyt podle předem sjednaných podmínek, a které úmyslně nezpůsobil.
 • V případě změny termínu konání tábora je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem od smlouvy odstoupit. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

Zrušení pobytu objednatelem

 • Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to písemně na adresu provozovatele nebo e-mailem na adrese v.klidu@post.cz. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.
 • V případě zrušení pobytu objednatelem účtuje provozovatel manipulační storno poplatek stanovený ceníkem (viz níže).
 • V případě zrušení pobytu objednatelem ze zdravotních důvodů je objednatel povinen doložit lékařským potvrzením, že zdravotní stav dítěte neumožňoval pokračování pobytu.
 • Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.
 • Pokud dítě nastoupí později nebo se neúčastní tábora pouze v některých dnech, je výše vratky předmětem individuálního posouzení provozovatelem, apriori nevzniká objednateli nárok na finanční kompenzaci.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení termínu pobytu. Objednatel je povinen provozovateli sdělit číslo účtu, na které má být částka poukázána.

Reklamace služeb

 • V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.
 • Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.
 • Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.
 • Situace související s onemocněním COVID‑19

 • Objednatel bere na vědomí, že provozovatel může v souvislosti s epidemiologickou situací nebo jako reakci na aktuální opatření vydávané vládou a správními orgány aktualizovat, měnit a doplňovat pokyny k pobytu včetně zákazu návštěv, povinnosti rodiče vybavit dítě dodatečným vybavením (např. roušky) a podobně. Tyto pokyny je objednatel povinen respektovat jinak je provozovatel oprávněn pobyt zrušit bez nároku na vrácení ceny pobytu.
 • Aktuální informace a pokyny vydávané v souvislosti se situací související s onemocněním Covid-19 jsou zveřejněny na internetových stránkách www.v-klidu.cz

Zrušení pobytu provozovatelem

 • Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:
  1. Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním Táborového řádu.
  2. V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
  3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky, čestného prohlášení o zdravotním stavu apod.)
  4. V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. zejména řádně vyplněné Lékařské potvrzení, prohlášení zákonného zástupce a kopie průkazky zdravotní pojišťovny.
  5. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez
   zavinění provozovatele a znemožňují pořádání nebo pokračování konání tábora a to včetně rozhodnutí orgánu státní správy nebo opatření vlády
   v souvislosti s epidemiologickou situací.
  6. V případě nenaplnění minimálního množství 15 přihlášených dětí na jeden běh tábora.
  • V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodu 2) může objednatel uplatnit nárok na vrácení části ceny tábora určené Ceníkem (viz níže). To neplatí v případech, kdy zdravotní stav neodpovídá prohlášení rodiče, nebo je zdravotní nezpůsobilost zjištěna při zahájení pobytu, pak nevzniká objednateli nárok na vrácení zaplacené částky.
  • V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodů 5) - 6) může objednatel uplatnit nárok na vrácení poměrné části ceny tábora. Provozovatel je oprávněn v takovém případě oprávněn ponížit vracenou částku až o 2000,- Kč, která představuje náklady vynaložené provozovatelem, a to i v případě zrušení pobytu před jeho zahájením.
  • V případě zrušení pobytu provozovatelem dle bodu 1), 3) a 4) nevzniká objednateli nárok na vrácení zaplacené částky.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení pobytu. Objednatel je povinen provozovateli sdělit číslo účtu, na které má být částka poukázána.

Další ujednání

 • V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor bude u dítěte zjištěn výskyt vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do účinného odstranění pedikulózy, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele. Jestliže objednatel odmítne nebo nemůže dítě bez odkladu z tábora odvézt, provede provozovatel potřebná opatření proti zamezení šíření vší a objednatel je povinen náklady spojené s těmito opatřeními uhradit v hotovosti, nejpozději při ukončení pobytu.
 • Objednatel bere na vědomí, že účastníkům pobytu není doporučeno mít u sebe během pobytu drahou elektroniku.
 • Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.
 • Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti, nejpozději při ukončení pobytu.
 • Objednatel souhlasí s případným zveřejněním fotografie svého dítěte v rámci prezentace tábora (např. internetových stránkách tábora, FB stránkách tábora apod.).
 • Zákonný zástupce je povinen před nástupem na letní tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s táborovým řádem a to zejména s následujícími body:
 1. Pohyb dětí: Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory tábora, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa (ošetřovna, kuchyň, apod.).
 2. Pokyny vedoucích: Děti musí respektovat pokyny vedoucích - nástupy, režim dne, noční klid, apod.
 3. Hygiena: Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování - záchody, umývárny, pokoje, kontrola pořádku, pořádek v táboře, mytí rukou, převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
 4. Zdraví dítěte: V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších dětí zdravotníkovi léky předat). Nález klíštěte je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.
 5. Strava: Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo táborovou stravu, zákaz sběru lesních plodů a dodržovat pitný režim.
 6. Alkohol, drogy, kouření: Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a omamných látek.
 7. Bezpečnost: Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce s nářadím, sekerou, nožem a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v táboře a při hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména nábojnic, pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. V táboře je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.
 8. Základy slušného chování: Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
 9. Šikana, násilí: V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník, hlavní vedoucí).
 10. Soukromí: Děti musí respektovat soukromí, pokoje ostatních dětí a vedoucích.

Závěrečná ustanovení

 • Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).
 • Zasláním řádně vyplněné přihlášky objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 110/ 2019 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
 • Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 • Tyto obchodní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně změněny a doplněny. Provozovatel je povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5 pracovních dnů od jejího oznámení provozovatelem od smlouvy odstoupit. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.
 • Tyto smluvní podmínky jsou platné od 17. 1. 2023

Ceník

Autobusová doprava

Praha - Blatná a Blatná - Praha

1000 Kč

Svozy

z krajských měst (mimo Prahy)

500 Kč

Příměstský tábor Praha 

                                      Po - Pá 3200 Kč
                                      3 dny    2000 Kč
                                      1 den      800 Kč  Strava, pitný režim, pomůcky a náklady spojené s táborem

Intolerance stravy

Bez laktózová, bezlepková, vegetariánská, veganská

500 Kč

Fakultativní výlet

Celodenní výlet

500 Kč

 Pobytový tábor Blatná       5950 Kč   

Ubytování, strava, pitný režim, pomůcky a náklady spojené s  táborem 


Instrukce k platbám

 • Platbu za tábor, prosím, provádějte bankovním příkazem na číslo účtu: 2058450011/3030 (Air banka). Pokud z jakéhokoliv důvodu nemáte možnost bankovního převodu, můžete peníze vložit na náš účet na kterékoliv pobočce Air Bank.
 • Při platbě použijte zprávu pro příjemce (uveďte jméno účastníka tábora), do e-mailu obdržíte specifický symbol, který Vám bude sloužit na následující platby.
 • Pokud přihlašujete více dětí, provádějte platby za každé dítě zvlášť.
 • Platby neslučujte! Vystavujete se tak riziku, že nebudeme schopni vaši platbu dohledat.
 • Platbu za tábor je možné provést buď najednou v plné výši, nebo nejprve uhradit zálohu a později zbytek ceny tábora.
 • Zálohu, případně celou částku, je nutné zaplatit do 10 kalendářních dní od potvrzení přijetí přihlášky (e-mailem po kontrole zadaných údajů). Doplatek pak musí být zaplacen nejpozději 25. června 2024.
 • Pokud do 72 hodin od odeslání přihlášky neobdržíte email se specifickým symbolem, zkontrolujte si prosím v emailu složku Spam, případně nás kontaktujte.
 • V případě nezaplacení alespoň zálohy do 10 kalendářních dní od potvrzení přijetí přihlášky si provozovatel vyhrazuje právo přihlášku stornovat.

Žádáme rodiče, aby pečlivě překontrolovali správnost údajů při zadávání platby.

Přihláška se stává platnou až po zaplacení alespoň zálohy! Potvrzení přijetí platby na náš účet obdržíte zpravidla do týdne od odeslání.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně plateb či potřeby individuálních platebních podmínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese v.klidu@post.cz nebo na čísle 608 159 838 (Lukáš Carboch).

Storno poplatky

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným storno poplatkům. Zejména pak storno poplatkům po začátku tábora, které platí ve chvíli, kdy Vaše dítě na tábor nenastoupí nebo z něj odjede předčasně. Storno poplatky pokrývají náklady, které již byly v danou chvíli vynaloženy na zajištění pobytu Vašeho dítěte a nelze je tedy vrátit. Děkujeme za pochopení.

Pakliže budete dostatečně dopředu vědět, že se Vaše dítě nebude moci zúčastnit celého tábora, lze dohodnou sníženou cenu tábora individuálně. V takovém případě nás samozřejmě neváhejte kontaktovat.

Časové období

Výše storno poplatku

Nevratná záloha...2000 Kč

Do 30. září 2022 včetně...1800 Kč

1. - 9. října 2022 ...1900 Kč

od 10. června do 3. dnů začátku tábora...2000 Kč

od 3. dnů začátku tábora včetně...celá částka


Vratky při dřívějším odjezdu z tábora

Pokud dítě odjede z tábora dříve z jiných než zdravotních důvodů, účtujeme storno poplatek ve výši 100% ceny pobytu.

Pokud dítě odjede z tábora dříve ze zdravotních důvodů, vracíme poměrnou částku z ceny tábora dle tabulky níže. Vratka se řídí Smluvními podmínkami (viz výše).

Den odjezdu z tábora

Výše vratky poměrné části ceny tábora

1. (den nástupu na tábor)...1 000 Kč

2..den....................................... 500 Kč

3..den..............................................0 Kč

4..den..............................................0 Kč

5..den..............................................0 Kč

6..den..............................................0 Kč

7..den...............................................0 Kč

8.-10..den..............................................0 Kč, dle podle počtu dní tábora.

Pokud dítě nastoupí později nebo se neúčastní tábora pouze v některých dnech, je výše vratky předmětem individuálního posouzení.